Användargränssnitt med Wimark Controls  

Kontrollen TreeView

Kontrollen TreeView hanterar en hierarkisk trädstruktur med noder. Överst finns en lista med noder som bildar trädets rot. Varje nod kan innehålla underliggande noder vilket bildar nya grenar. Noderna på en nivå layoutas under varandra. Underliggande noder placeras under noden med ett indrag från vänster för att markera hierarkin. Grenar i trädet kan expanderas eller kollapsas.

En nod består av en ikon och text. Noderna förbinds med linjer. Expanderade noder markeras med ett minus-tecken framför och kollapsade noder med ett plus-tecken. Om noderna inte får plats finns stöd för scrollbars. Kontrollen omges ofta av en ram.

Användaren kan navigera mellan noder med musen eller med tangenterna; Up, Down, Left, Right, PageUp, PageDown, Home och End. En nod kan expanderas/kollapsas genom att klicka på minus/plus-tecknet, dubbelklick eller med tangenterna; Right och Left då noden är kollapsad/expanderad.

TreeView kontroll.

Bilden visar en TreeView kontroll. Expanderade noder markeras med ett minus-tecken och kollapsade med ett plus-tecken. Den femte noden uppifrån är vald. Alla noder får inte plats så en vertikal scrollbar visas.


Det finns stöd för att sätta en rad egenskaper som förändrar beteendet eller utseendet per nod:


Tillståndet i CheckBox eller RadioButton ändras genom att klicka på boxen eller med Space-tangenten. Editorn aktiveras genom att klicka på texten då noden är vald.

TreeView där noderna visar ikon, CheckBox eller RadioButton.

Bilden visar en TreeView kontroll som innehåller noder med ikon, CheckBox eller RadioButton. Linjer som sammanbinder noderna samt plus/minus-tecken är gömda.


Trädvyn stödjer val av flera noder samtidigt. Flerval görs med genom att hålla Shift- och Control-tangenterna nedtryckta och sedan välja noder. Då tangentbordet används görs val med Space-tangenten.

Kontrollen är optimerad för stora datamängder. Vi har provat den med över 1 000 000 noder utan prestandaförsämring. För att optimera uppläsning från databaser finns möjlighet att läsa underliggande noder då noden expanderas första gången. Sätt egenskapen ShowPlusMinusInitially för att visa ett plus-tecken framför noden initialt.

TreeView där editorer hanterar utritning av noder.

Bilden visar en TreeView kontroll där editorer sköter utritningen av noder för att hantera design av en meny. Flera noder är valda.


TreeView kontrollen har begåvats med många nya funktioner jämfört med motsvarande kontroll i Microsoft .NET. Vi har i möjligaste mån försökt att behålla programmeringsgränssnittet.


Kort beskrivning av klasserna:

Klass Beskrivning
TreeView Representerar en kontroll som hanterar en hierarkisk trädstruktur med noder.
TreeNode Representerar en nod i trädstrukturen.
TreeNodeCollection Representerar en lista med noder från en gren i trädstrukturen.
TreeView.SelectedNodeCollection Representerar en lista med valda noder i TreeView kontrollen.

För mer information

Wimark.Controls Namespace | Wimark.Controls.Editors Namespace | TreeView Class | TreeNode Class